Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A hamis vallások ármánykodása

2013.04.07

Az emberi szellemi lélek a szellemével egyetemben mindig is közvetlenül van Istenhez a Szellemhez kapcsolódva, látszatra az akarata szerint viszont elkülönülten is élhet Tőle, és ezt jelenleg még így is éli meg, pedig nem így kellene élnie itt az anyagi körülmények, de bármely eredetitől más körülmények között sem. (Nem az Istentől külön élés volt tehát az ember eredeti életfeladata. Maga részéről ugyanis az Úr Isten a kertjének nevezett helyében is együtt járt, azaz együtt élt az emberrel.) Ma az Istentől elkülönülten élés itt a Föld nevű bolygón pedig lényegében már abból adódik, hogy a Földön elterjesztett materialista eszmék mellett az emberi közvetítőkből álló vallások is inkább már csak gyengítik az ember közvetlen kapcsolatát Istennel, mintsem rávezetnék annak megismerésére, és itt is megélésére. A legtöbb vallás célja valójában tehát az, hogy közvetetté tegyék az Isten és ember kapcsolatát, és hogy az embereket ebben is tartsák meg. Aki tehát valóban és élő hittel hisz Istenben, annak soha nem emberi közvetítőkön, vallási vezetőkön, és a révükön intézményesedett, vagy ilyet még nem tett vallásokon keresztül, hanem közvetlenül, vagy pedig az egyetlen hiteles isteni közvetítőn, az Istennel örökké egységben lévő Krisztus Jézuson keresztül kell Istenhez szólnia, illetve Istennel újra közvetlen egységbe kerülnie is. Ha ugyanis az ember nem így tesz, akkor mind a részéről Istenhez eljuttatni kívánt, mind pedig az egyenesen az Istentől jövő információ torzulni fog, de az Istentől jövő információ így akár el is veszhet a számára. Lényegében azonban ez utóbbit jelenti az egyenesen az Istentől jövő információnak tárgyi információvá degradálása (leminősítése) is, amit az emberi közvetítők az isteni szónak bérért, azaz pénzhaszonért való hirdetésével illetve terjesztésével már el is érnek. (Nem csoda tehát, hogy az emberek az Isten szavaként ismert Biblia isteni értelmezését szinte semennyire sem értik, és ezen még csak rontani tud ezeknek a „béreseknek” az igemagyarázata is, mely is éppen annyi emberi értelmű, ahány emberi magyarázó van. Egyébként éppen ezért van még mindig csak felszínes egyetértés a különféle vallások között is. Mára tehát már egyetlen olyan emberi testi csoportosulás sem létezik, mely tisztán csak az isteni értelmen alapul, vagyis ami az Isten szavainak isteni értelmezésétől semmiben sem tér el, azaz csak azt szólja, amit az Isten szólt vagy éppen szól az Ő Szent Lelke révén.)

Az egyetlen isteni közvetítőn Krisztuson kívül senkinek tehát semmi szüksége semmiféle közvetítőre (de kreált, vagyis az Igaz Isten ellenkező tanácsai illetve törvényei ellenére ezt-azt, sőt még a lassú vagy gyors emberölést is megengedő „istenekre” sem!), emberi közvetítőre pedig különösen nincsen szükség, mert a szellemi léleknek a tiszta, önzetlen, és minden feltétel nélküli szeretet állapotában az értelme is tökéletesen tiszta, és így vagy ilyenkor a lélek már közvetlen kapcsolatba tud kerülni akár Istennel is, Aki ekkor a saját értelmét már ismételten is adva a megértéséhez, kinyilvánítja neki az igazságot, vagyis tulajdonképpen a Maga teljes igazságát, és a léleknek ezzel az Igazsággal (magával Istennel) való egységét, melyet onnantól fogva a lélek aztán már meg is tudhat élni, vagyis attól kezdődően újra együtt élhet Istennel. (Ezt az ószövetség még úgy írja le, hogy az ember már „együtt jár” Istennel. Jézus pedig nem véletlenül nevezte magát Igazságnak is.)

A legtöbb vallásnak viszont egyáltalán nem az előbbi az érdeke, hanem inkább még Isten Szent Lelkének is a maga mögé utasítása, amit is persze mindig is azzal lepleznek, hogy folyton arról papolnak, hogy a vallási közösségüket illetve testületüket már csak Krisztus és a Szentlélek vezeti minden tettükben, vagyis hogy az egyesületük vezetőit a Fiú és Lélek személyesen, vagy pedig az általuk elképzelt három isteni személy közül egyenesen a legfontosabb személy: Isten hívta el, nevezte ki, azaz hatalmazta is fel közvetítői tevékenységre is. Ez azonban így soha nem lehet igaz (más, mint a Valóságos Isten hívhatta el őket erre), merthogy Isten, és az Ő isteni közvetítője, és természetesen a Szent Lélek is, bármikor tud maga is közvetlenül szólni minden egyes emberhez, és ezért még csak közvetítői utódlásra sem kértek, és erre nem is kérnek fel, de nem is utasítanak egyetlen embert sem. Ráadásul pedig ezek az emberi közvetítők még csak észre sem veszik, hogy ezzel a beszédükkel illetve tettükkel is éppen, hogy az istenellenes szellemiségnek, a „hazugság atyjának” hatalmát ismerik el a fejük fölött, azaz inkább szolgálják és követik (és közvetítik is magukkal!) őt, és nem pedig már csak egyedül a Krisztus Jézusban testileg is megjelenült Igaz Istent, mint azt ugyan buzgón mondogatják, ámde nem, vagy nem mindenben teszik. Inkább keresik ugyanis a maguk elsősorban anyagi, de a szellemi hasznát és dicsőségét is, vagy mellékesen mindezeket is minden tevékenységükben, mintsem már kizárólag csak Istenét. (Ma már mondhatni, hogy semmiben sem különböznek a sztárolt világi emberektől vagy világi szaktekintélyektől, akiket követnie kell az egész világnak.)

A testi emberi vezetésű vallások legtöbbje mind tehát az Isten által soha nem javallt ceremoniális mágia, a szómágia, a spiritizmus és okkultizmus eszközeivel dolgozik, mely éppen ezért tévtanításokat is tartalmazó eszmerendszerek egytől-egyig emberi kitaláción és közvetítésen alapulnak, és soha nem pedig tisztán isteni meghatározáson és közvetítésen. Ebből pedig egyenesen következik, hogy valósággal egy ilyen vallás sem az igazi isteni közvetítő: Jézus Krisztus, vagy az Ő távozását és meghagyását követően Istentől egyenlőre még kérhető Szentlélek vezetésén és tanításán keresztül juttatja el az embert Istenhez, és az ezen isteni közvetítéssel illetve közvetlen isteni segítséggel megtörténő Istennel is újra egységbe kerülésünkkel pedig egyben már minden isteni jóhoz is, amiket is a bennünket inkább csak félrevezető testi embereken keresztül soha nem kaphatunk meg, hanem azoknak jóval inkább az ellenkezőjét, melyek viszont, ha a testünknek jónak tűnnek is, mind csak a tulajdon magunk és mások lelki romlására lehetnek, és soha nem pedig egyaránt mindenkinek (vagy akár csak nekünk magunknak is) a valódi javára.

 

A testi emberi vezetésű vallások valójában tehát a testi életre, azaz Istentől való külön élésre nevelik, szoktatják, és abban is tartják az embert, vagyis mindent megtesznek azért, hogy az emberek soha ne találják meg még csak az Atyjukhoz vezető közvetlen utat sem. Ezek a vallások ugyanis mind még mindig csak olyan szeretetet hirdetnek (kizárólag vagy mindig elsősorban a testiség szeretetét), mely az isteni gyermeket még mindig csak a kézzel fogható testen vagy az ugyanilyen emberi közvetítésen keresztül kapcsolja össze az Atyjával, és nem pedig teljességgel közvetlenül, mely tehát az embernek szeretetével egyenesen és mindig elsősorban Jézushoz a Krisztushoz való fordulása által már meg is van. Ezért pedig teljesen egyértelmű, hogy a hús-vér vezetésű, testiséget továbbra is előtérbe helyező vallások még ma is mind csakis abban ármánykodnak, hogy ugyan az ellenkezőjét szájalva róla, de következetesen csak szembe menjenek Istennek még az egyetlen hiteles közvetítőjével is, vagyis hogy az Isten tanítványai helyett a maguk tanítványaivá tegyék a földön élő valamennyi népet, azaz hogy itt ők mint testi emberek képviseljék és közvetítsék számukra Istent a Szellemet, és a valósággal szintén csak Krisztus Jézus megtestesíteni hivatott teljes isteni (szellemi) hatalmat is.  

 

Az Atyát örökké és mindenhol magában és magával bíró Jézus a hiteles közvetítő nem véletlenül mondta tehát az Isten egyes szavait az Övével ellenkező érdekeik miatt semmibe vevő, az emberek előtt közvetítőkként (sőt Atyaként is!) tetszelgő vallási vezetők és vallásaik számára, hogy: (már) „Meg van írva a prófétáknál (is): És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki ezért az Atyától hallott, és tanult én hozzám jő.”, vagyis tehát Jézus a Krisztus kézzelfogható testi eltávozása után az ember többé már nem emberi közvetítők révén kapcsolódhat akár csak Jézushoz a Krisztushoz is, hanem az egyenesen Krisztushoz fordulván, és Krisztusban és Krisztussal maradván már közvetlenül is fordulhat az Atyjához is, akár csak a Krisztusról, de magáról az Atyáról szóló tanításért is, Aki is erre a tevékenységre Krisztus után a Szent Lelkét ígérte és adta, és bizony adja is nekünk, ha őszinte szívvel kérjük. (A Szent Lélek pedig „Az” is, Aki bennünket közvetlenül kapcsol össze Istennel.)  Az egyetlen isteni közvetítő Jézus Krisztus ugyanakkor pedig már ezt is mondja: „nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek”, mert erre akkor az Istent Jézusban is szeretőnek már szüksége sem lesz, ahogyan Jézussal már emberi közvetítésre sincsen semmi, de semmi szüksége az embernek. Az embernek az Istennel való közvetlen kapcsolata helyreáállásához Jézustól fogva már tehát csak az Isten tanítványává levésére, vagyis egyedül már csak Istenre van szüksége, és nem pedig arra, hogy továbbra is csak emberi közvetítőkön keresztül kerüljön és tartson kapcsolatot Istennel. Ez utóbbira csakis tehát az Ószövetség korában volt szükség, mert az emberek az életet akkor még a testükkel azonosították, vagyis mindig elsősorban test szerint éltek, és nem pedig lélek szerint, ahogyan az anyagi körülmények között is kellene. Az emberi közvetítés Jézus jelenléte és távozása után tehát már mind csak ármányból, megcsalattatásból lehet, hogy az emberek továbbra is eltévesszék a célt, vagyis hogy változatlanul inkább csak a testiséghez való ragaszkodásra buzdító gonosz szellemiséget kövessék, és hogy ezzel az Isten, Fia, és a Vele szintén egy Szent Lelke helyett vagy előtt a test szeretetére, a múlandóság szeretetére késztető szellemiséggel kerüljenek vagy maradjanak egységben is.

Istenről ma tehát már mindenkinek nem emberektől, hanem egyenesen Istentől kell akár csak tanítást is szereznie, mert akit nem az Isten fog tanítani, az nem tudhat, és soha nem is fog az igazság világosságába eljutni, és így pedig Istennel újra nyíltan (akár tehát még itt láthatóan is), és újra teljes tökéletesen (abszolút közvetlen) egységbe kerülni sem.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.