Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aki és Ami szeretet és értelem teljes, és a legerősebb is

2018.03.22

A vele teljes tökéletesen, azaz abszolúte egy, és ugyanazon szellemi minőségű Szeretete nélkül el sem képzelhető, tudatosan létező Lét és Életnél, Ami Egységnek a Szeretete mellett, de magának a Szeretetének is, csak Értelme lehet, nincsen az egész mindenségen, és fölötte sem, senki erősebb Erő.  A Szeretetétől valósággal tehát nem elkülöníthető Lét és Életnek Értelmét is azonban nekünk, szintén tudatos értelmű embereknek soha nem külsőségekben kellene keresnünk. Az Élet Értelme ugyanis az a szintén legtisztább, legfelsőbb, és leghatalmasabb Szellemi Értelem Teljessége, Aki ön/én Maga által a vele azonos, mert Őbelőle való Létezés és Élet Teljessége is van, Aki és Ami teljes Egység így szintén önmagától valónak mondható. Aki pedig nem hisz ebben a tisztán szellemi minőségű, és ezért örök fennmaradású, mindenek előtti, végtelen (azaz se eleje, se vége), és végtelenül „világos” azaz abszolút tiszta, felülmúlhatatlan, teremtő erővel is bíró, miáltal is pedig az önmaga egész teljességére Magán kívülről is reflektálni tudó, Szeretetétől elválaszthatatlan Szellemi Értelemben, az ezzel nem mást tesz, mint hogy a tulajdon létezése értelmetlenségét és reménytelenségét vallja. Ez a tehát létezése igenis hihető szeretet-, lét-, élet-, és tudatos értelem-azonos, önmagában teljességgel anyagtalan Szellem pedig összehasonlíthatatlanul több és erősebb a fizikai értelemben vett összes erőnél illetve energiánál is. Önmagukban a szintén Őbelőle és Őáltala származó, a jelen tudatállapotú általunk „fizikai”-nak nevezett erők illetve energiák is tehát ezért csakis a rájuk való állását illetve felállását szolgáló „talpazatai”, valójában azonban csak egyszerű „hordozói” illetve tárgyi megnyilvánítói lehetnek e Lét- és Élet- Szellem Ővele egy szellemi ereje egy részének, illetve az ugyanezen Szellemtől származó információk egy részének. A fizikai erők illetve energiák nem örök fennmaradásúak lévén tehát soha nem egyenlők az általuk hordozott szintén előállított szellemi, azaz szellemi értelmi információkkal, és természetesen az ezeket az információkat Magából küldő, vagy Magából egyszerűen csak kiadó, abszolút intelligenciával rendelkező legmagasztosabb Lénnyel, vagyis e Szellemmel (is) azonosítható Istennel, a Legfelsőbb tudatos értelmi Hatalommal sem.

Részünkről emberek részéről (is) pedig a létezés értelme a teljes megismerés, a minden tudás élvezete, ami viszont nekünk is csak az Istennel tökéletes egységben élésünkkel lehet meg.

A tehát szintén Istennel a Legfőbbel azonosítható „Élet”, mivelhogy Őneki csak értelme van, és csak értelme lehet, bizony, anyag és energia nélkül is létezik. Nélküle ugyanis még könnyebben, még egyszerűbben tud létezni, mivelhogy a súlyos anyagot, az egész mulandó valóságot most Magában, és Magán is hordozza. (Isten még tehát „terhesnek” is mondható a bűnös világgal, de valószínűleg már nem sokáig.)

Az előbbiből is már láthatjuk, hogy csakis a legtisztább és legszabadabb (azaz még csak formával sem korlátozott) élet az, ami örökké fennmaradó. Itt a földön azonban az élet az anyaghoz, azaz tárgyi formához kötött, és ezért „az” csak akkor tud újra tökéletesen tiszta és szabad lenni, ha végleg eloldódik az anyagtól. Ezért pedig a jelen élet célja a lélek teljes átszellemítése, vagyis a „megkövesedett” (tárgyivá illetve anyagivá lett) léleknek már mintegy újra is tisztán szellemi minőségűvé való visszaalakítása. Az embert ért minden történésnek oka és célja ugyanis a végtelen távlatú szellemi fejlődés (ami egyszerűen csak isteni szeretetben és isteni értelemben folyamatos növekedés), és soha nem elsősorban, de nem is kizárólagosan az önmagában mindig csak mulandó lehetőségű anyagiakban való fejlődés. Már tehát ennyiből is látható, hogy a földi élet igazi célja egyáltalán nem az „érettségi” és „diploma” megszerzése, hanem az itt elérhető tisztán szellemi minőségű lelki érettségre fejlesztés illetve eljutás, melyet mindig is csak önlegyőzéssel, és cselekvő önzetlen szeretettel lehet elérni.

Aki ember viszont csak a tárgyihoz ragaszkodva a földi élet minden javát megkapja, az már teljességgel alávetette magát a sötétség hatalmának. (Jutalmát már tehát itt megkapta.) A világ jelenlegi fejedelme mindig tehát csak földi, azaz anyagi javakkal csalogat, viszont ő cserébe már nem anyagot, hanem magát az emberi lelket, a szellemi lelket kéri. (Sokaktól sajnos már meg is kapta.) Az életellenes Sátán híve, ha mást mond efelől is, mindig is tehát a megsemmisülésre törekszik, más végcélja, más végső valósága tehát nem létezik, mint a pusztulás. Isten megtagadásával azonban a valóságos önmaga semmisül meg, azaz szellemi lelki személyiségét semmisíti meg, és bizony saját akaratra.

Isten ugyanakkor azonban itt megismerhető még határtalan, és már csak ezért is leghatalmasabb „Erőként” is, határtalan hatóképességgel, mely „Erő” mindent betölt, és áthat illetve átsugároz, amit e kezdet és vég nélküli Magából Magában, illetve képletesen Magán „kívül” is létrehoz. Ez az általunk ismert és megszokott tárgyi formákkal meghatározhatatlan „Erő” ugyanakkor pedig gondolkodó Szeretet-Lény is. Az e Lény által, éspedig Magából teremtett ember hozzá képest tehát egy lehatárolt lény, különösen tehát a jelen létállapotában, azaz itt a földön élve.  Az isteni lénynek viszont ismertető jegye, hogy szabadon tevékenykedhet, ahogyan Isten maga mindig is tevékenykedik.

Isten ereje az életformákat is teremtő, Ővele abszolút azonosnak is mondható életerő, mely éppen ugyanannyira szintén szellemi minőségű szeretet-erő is. Isten a saját erejéből, végül is azonban a saját életéből „lehel bele” (ad) életet illetve életerőt az emberbe, vagyis a maga hasonlatosságára (Élet-képmásának, azaz élő szellemi értelmével is ellátott élet-tudatnak, „vagyok”-nak) teremtett teremtményébe. Itt azonban már újfent is leszögezhetjük, hogy a mindenséget egyetlen erő tölti be magával, éspedig teljesen. Ezt a legtisztább szellemi erőt mi azonban még mindig nem nevezhetjük másképpen, mint: Isten. Ezt az Erőt viszont nem a tárgyi érzékszerveken keresztül, hanem közvetlenül érzékelni azonban már egyenlő az „üdvösséggel”.

A magát még csak „emberállat”-nak, vagyis a „természetember”-nek elképzelni tudó ember azonban még nem ismeri az Istent. Az „ember”(a valóságos ember) viszont már ismerheti, és meg is ismeri Istent, mert már minden bizonyíték nélkül is bizonyossággal tudja Róla, hogy Ő „az”, Aki örökké van, azaz örökké létezik és él.  Az „ember” ugyanis már teljes és tökéletes ismerettel rendelkezik a teljes isteni önmagáról, révén pedig már  Istent is ismeri (a maga teljes ismeretéből van az Isten létéről bizonyossága is) , míg a „természetember” igazán még csak a teste ismeretével, illetve még az őt szintén körülvevő anyag és energia ismeretével bír.

A jelen emberi többség is sajnos azonban lassan már az állaton is alul esett. Az élvhajhászattól eltorzult, és csak még betegebbé lett léleknek ugyanis nincsen már szinte semmi hasonlatossága sem Istennel, ahogyan még csak köze, azaz valami gyenge kapcsolata sem lesz a Teremtőjével, ha így folytatja. A magát életnek is nevező Jézus a Krisztus tehát nem véletlenül jött már több mint kétezer éve az emberek közé. Azért jött ugyanis, hogy visszaformáljon bennünket „emberré”, vagyis Isten képére és hasonlatosságára, AKInek képe Ő szellemi testileg. Igen sok ember van azonban még ma is, aki inkább szereti és vallja a vadállattal való hasonlatosságát, és sajnos eszerint is él, és nem pedig az Isten maga meghatározta (élet)elvek illetve életvitel szerint egységben, és együtt is Istennel és Fiával, éspedig minden körülmények között, vagyis még itt az anyagi valóságban, a mulandó valóság egészében is.

Végezetül pedig még annyit, hogy az abszolút igazságot nekünk élet-személyiségeinek is ki lehet jelentenünk itt a mulandó valóságban. Az „Abszolút Igazság” (is) ugyanis sem más, mint a teljesen és tökéletesen tiszta Létezés és Élet Teljessége, Akinek és Aminek tehát csak szerető értelme lehet. Isten ugyanakkor pedig azért „Isten”, mert abszolút érti, és tudja, vagyis felfogja, és (amire senki és semmi más nem képes!) bele is foglalja Magába a végtelen teljességét, és ugyanígy teljesen és tökéletesen (abszolúte) érti és tudja (ismeri) ennek az itt kifejezhetetlen nagyságú Teljességének avagy „Egységének” még a legparányibb részleteit, azaz a Maga egésze összes részegységeit is, vagyis abszolút értelme és tudása van mind az egészében, mind pedig az egészét alkotó részleteiben is Magáról, mint leghatalmasabb és legnagyszerűbb, és már csak ezért is felülmúlhatatlan szerető és értelmes Lét és Élet Egységről. (Az abszolút értelme és tudása révén is pedig hatalma is van a Teljes Egészének minden „tagja” fölött.) Ez a kizárólag önmagától való, más által nem megvalósítható, mindennél és mindenkinél is hatalmasabb, egyben személyes és személytelen Isten pedig a Magáéból adja a számára is legfontosabbnak minősülő öntudatot is a szintén a teremtményének (az Egymagából való megvalósítása miatt „magáénak”) minősülő emberbe,  de az Ő eredeti öntudata képviselt szellemi formában szintén jelen van az emberben az embernek elébbi fontosabbnak számító övéből (első illetve legmagasabb fokon azonban szintén Isten „nemzéséből”) származó eltárgyiasult öntudata mellett, mint a közvetlen (maga Isten által létrehozott, és ezért fontosabb) isteni öntudatnak és annak (tárgyi tudatnak) is tökéletes ismerője. Nos hát, egyszerűen innen, ezért, és tehát tőle, vagyis az eredetileg minden földön élő emberben megtalálható „lelkiismerettől” (végül is azonban magától Istentől) van tudása az embernek Istenről, és ezért tud, azaz ezért képes az ember akár már itt is arra eljutni, hogy Istenben már mintegy újra is benne tudja magát, illetve, hogy Istennek, mint egyetlen Lényeg Teljesség részének, pontosabban Istent a Teljességében is mintázni hivatott részegészének, azaz „lényegi teljességnek” is tudja magát.

Törekedjetek magatok is arra, hogy isteni szeretettel és isteni értelemmel teljesek legyetek, és folyton csak növekedjetek ezekben, mert így már csak élni fogtok Istenben és Istennel!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cikkek magyar nyelven. Termék-áttekintés, vélemények

(AshleyFlores, 2018.11.17 17:48)

Csak a helyszínen lehet rendelni eredeti eszköz arc fiatalítás Bioretin a jó árat adunk 100% - os garancia a gyártótól. Annak érdekében, használja a speciális formája – a vezetők elfogadják iránti kérelem feldolgozására, valamint küldeni az eredeti krém a bőr regenerálására, az arc. Ha a vásárlás előtt a krém-maszk többet szeretnénk megtudni arról, hogy ez a szer, akkor lépjen kapcsolatba a vezetők – hamarosan hívlak majd a választ a kérdéseire. <a href=http://infazavr.org/megvasarolhato-a-recardio-gyogyszertarban-magyarorszagon-termek-teszt-tapasztalatok-ertekelesek-es-velemenyek.php>http://infazavr.org/megvasarolhato-a-recardio-gyogyszertarban-magyarorszagon-termek-teszt-tapasztalatok-ertekelesek-es-velemenyek.php</a> Hatékonyan enyhíti a fájdalmat, majd hosszabb kúrák ezek a betegségek, bár van, derékfájás, vissza-vagy ízületi fájdalom. Ezen túlmenően, a krém elleni küzdelem, mint tudod, a fájdalom nagyon gyorsan, majd hagyd, hogy hosszú távon teljesen eltűnik Hondrocream ára . Ideális a kezelés az akut fájdalom a hát alsó részén, az ágyék, a közös, így segít, hogy megkönnyítse a mindennapi emberek életét érintik ezek a problémák.