Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JÉZUS PARANCSOLATAI ÉS INTELMEI (Máté)

2008.12.27
Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. (Isten-kísértésnek az minősül, amikor mi szabunk feltételeket Istennek, vagyis amikor mi akarjuk arra kötelezni az Istent, hogy valamit kötelességszerűen, vagy ne adj Isten a parancsunkra tegyen meg a személyünk illetve csoportosulásunk érdekében. Az Isten-kísértés tulajdonképpen tehát Isten hatalmi megnyilvánulásának a kiprovokálása. Isten-kísértés még azonban a mennyei jel mutatásának követelése is. Még tehát az utóbbi is sértő, ingerlő, kihívó magatartás Istennel szemben.)
Az Urat, a te Istenedet szolgáld, és csak neki szolgálj.
Térjetek meg, mert hamarosan elér ide (is) az Isten országa. (Isten a Lelkével hamarosan már teljességgel is át fogja hatni a Földi szférát, illetve vele együtt talán már az egész fizikai világegyetemet is.)
Kövessetek engem, és én azt teszem veletek, hogy ti is embereket nyerjetek meg Istennek.
Azáltal ragyogjon a ti értelmetek és szeretetetek egysége az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteitek példáját, ők maguk is azokkal dicsőítsék a mennyei Atyát.
Ne ölj, mert aki öl, az kiérdemli magának az Isten személyes ítéletét.
Ha ajándékot viszel az Isten oltárára, és ott eszedbe jut azon embertársad, akinek panasza van ellened, akkor hagyd az oltár előtt az ajándékaidat, menj, és kössél békét vele, kérj bocsánatot az embertársadtól, ha te, vagy te is vétkeztél ellene. Mindenképpen békélj tehát meg a felebarátoddal, és csak azután helyezd az oltárra a te ajándékodat, legyen az akár csak egy egyszerű ima is. (Anélkül ugyanis még az imád is vajmi keveset ér az Isten előtt.)
Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, de legalábbis addig, míg az élet útján együtt jársz vele, hogy nehogy az ellenséged ítéltethessen téged arra, hogy neki kártérítést legyél köteles fizetni. (Ha tehát nem bocsátunk még a jelen életünkben meg az ellenünk vétkezőnek, akkor ezt kötelesek leszünk megtenni majd egy másik fizikai életben, vagy pedig egy másik létsíkon.)
Ne paráználkodjál! Ne kívánd meg másnak az asszonyát, de semmi más tárgyi javát, még csak gondolatban sem, mert azzal már paráznaságot követsz el a te értelmi éneddel.
Hamisan ne esküdjél, hanem maradéktalanul teljesítsd az Úrnak tett esküidet, fogadalmaidat.
Teljességgel ne esküdjél se a földre, se Jeruzsálemre, se a te fejedre, hanem egyszerűen legyen a ti beszédetek egyenes, vagyis az „igenetek” igen legyen, a „nemetek” pedig nem. Legyetek tehát teljességgel őszinték, mert ami az őszinteségen felül van, az mind a gonosztól, vagyis az Istennel ellenkező szellemiségtől van.
Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, annak fordítsd oda a másik orcádat is, hogy az ezzel már végérvényesen is elégtételt vehessen tőled a vélt sérelmeiért.
Ha valaki törvényt akar ülni feletted, és el akarja venni a javaid egy részét, annak add oda minden azokhoz hasonló javaidat is, mert az úgy sem nyugszik meg addig, míg minden olyan javadból ki nem forgat téged, amiről ő tévesen úgy hiszi, hogy az mind őt illeti meg.
Aki téged arra kényszerít, hogy tarts vele az egyik útján, azzal menj el egy másik útjára is, hogy kielégüljön azon kívánsága, hogy másokat a maga útjára kényszeríthessen.
Aki kér tőled, adj neki. Aki pedig kölcsön kér tőled, attól soha el ne fordulj, mert nem tudhatod, hogy te magad is nem fogsz-e később olyan helyzetbe kerülni, amikor majd neked kell kölcsön kérned.
Szeressétek az ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek (üldöznek) titeket, hogy ti magatok is a mennyei Atyátok fiainak neveztessetek.
Legyetek azért ti is tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, mint ahogyan azt a képmutatók teszik, hogy az emberektől dicsőséget nyerjenek maguknak. Te inkább tegyél úgy, hogy még akinek adod se tudjon róla, hogy azt te adtad neki. Az Atya téged titkon úgy is lát, és majd nyilván is meg fog érte fizetni téged.
Amikor imádkozol, ne olyan légy, mint a képmutatók, akik mindenütt elöl állva (magukat nyilván mutogatva) szeretnek imádkozni, hogy a többi emberek lássák őket, és dicsérjék az ő buzgó odaadásukat. Te inkább menj be a te belső szobádba (magadban imádkozzál), mert a téged titkon néző Atyád majd ezért is nyilván fog megfizetni neked.
Az imáitokban ne legyetek sokbeszédűek, mert senki sem a sok a beszédéért hallgattatik meg, hanem egyszerűen csak így imádkozzatok: „Mi Atyánk,….”
Bocsássátok meg az embertársaitoknak a vétkeiket, mert anélkül a mennyei Atya sem fogja megbocsátani a ti vétkeiteket.
Ne eltorzított arccal böjtöljetek (nélkülözzetek), mint azt a képmutatók teszik, hogy lássák rajtuk az emberek, hogy ők most éppen böjtölnek. Ti úgy böjtöljetek, úgy nélkülözzetek, hogy azt csak a ti Atyátok lássa, hogy ezzel a lemondásotokkal is egyedül csak az Ő kedvében kívántok járni, és nem pedig ti is a többi ember elismerését igyekeztek elnyerni, ahogyan azt a képmutatók teszik.
Ne gyűjtsetek magatoknak tárgyi kincseket a földön, hanem inkább gyűjtsetek magatoknak szellemi értékeket a mennyben. Az összes szellemi javatok ugyanis ott van, ahol a legfontosabb értéketek, a „szívetek”, vagyis a szellemi szeretetetek és értelmetek megbonthatatlan egysége, mint egyéni szellemi szerető értelmi én, állandó jelleggel létezik Istenben. (Az embernek, mint élő értelmes szellemi éntudatnak lényegében tehát az örök fennmaradású szellemi szeretetben és értelemben szükséges állandó jelleggel növekednie, és soha nem pedig múlandó tárgyi javakban.)
Ne szolgáljatok Istennek és a Mammonnak (anyagi világ hamis értékeinek, hamisságból illetve hamisan „istenített” dolgainak) egyaránt, mert senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak. (A „Mammon” filozófia: Dolgozz keményen, és akár a többiek rovására is élvezd az érzéki élet minden örömét, mert csak egyszer élhetsz!
Új Mammon filozófia: Dolgoztass magad helyett másokkal keményen, és a nyomorúságukon taposva élvezd az érzéki életet, mert így abban még hosszabb ideig lehet részed, mintha te magad is azon dolgoznál!)
Ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. Az Atyátok ugyanis nagyon is jól tudja, hogy éppen mire is van szükségetek. Az aggodalmaskodás helyett legelőször is keressétek az Isten országát és Isten igazságát, és akkor majd ti magatok is meg fogjátok látni, hogy mindezek is már mintegy természetszerűleg fognak megadatni nektek is. (De nézzetek akár csak az ég madaraira vagy a mező liliomaira is!)
Ne ítéljetek el senkit sem, mert amilyen ítélettel ti éltek az embertársaitokkal szemben, ugyanolyan ítélettel lesztek ti magatok is megítélve.
Ne legyetek képmutatóak, hanem legelőször is ti magatok szüntessétek meg minden hibátokat, és csak azután próbáljátok meg a tulajdon jó példátokkal a társaitokat is hibátlanná tenni.
Ami szent, azaz tiszta és igaz, azt soha ne adjátok oda a kutyáknak és disznóknak, vagyis az egymásra folyton csak acsarkodó, saját romlottságukban forgolódó embereknek, nehogy azok megtapossák azokat, és irigységből nektek támadjanak.
Kérjetek Istenről szóló tiszta szellemi tudást és megadatik néktek. Keressetek igaz szellemi ismereteket, és találni fogtok. Az állandó keresésetekkel zörgessetek az Isten ajtaján, és az meg fog nyílni néktek. (Isten ez esetben ugyanis már egyenes úton fogja a magáról és országáról szóló értelmi tudást hozzátok eljuttatni.)
Amiket akartok, hogy az emberek nektek megtegyenek, azokat ti magatok is megcselekedjétek nekik.
Menjetek be a szoros kapun (szűkítsétek le minimálisra, azaz keskenyítsétek meg az anyagi vágyaitokat), mert az az örök életre visz, viszont kevesen vannak, akik ezt az átlépési lehetőséget meg is fogják találni. (A legtöbb ember ugyanis folyton csak tágítja, bővíti, szaporítja, és sajnos el is túlozza az anyagi vágyait, ahelyett, hogy ő magától indítottan is lekorlátozná azokat.)
Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik valójában báránybőrbe bújt farkasok, akiket a beszédeikből és a cselekedeteikből már meg lehet ismerni. Ők ugyanis folyton mondogatják, hogy hogyan is kell Istennek tetszően élni, de ők maguk mégsem úgy cselekszenek.
Ne a hívőkhöz menjetek, hanem az Istentől eltévelyedett emberekhez. Nekik prédikáljátok, hogy elközelgett az Istennek országa. Őket, a tehát még mindig „betegeket” gyógyítsátok, tisztítsátok, és a már élve meghaltakat élesszétek újra, űzzetek belőlük ki minden rossz tulajdonságot. Mindezt pedig ingyen tegyétek, mert ennek tudományát ti magatok is ingyen vettétek. Ezzel tehát ne szerezzetek, és ne is gyűjtsetek magatoknak se aranyat, se ezüstöt, azaz semmiféle anyagi javakat. Ezen munkátok közben is azonban legyetek mindenre számítóak mint a kígyók, de ugyanakkor szelídek, békések is, mint amilyenek a galambok. Soha ne aggodalmaskodjatok, hogy mi módon vagy mit szóljatok, mert ilyenkor nem ti vagytok azok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke, Isten legtisztább Szellemi Tudata az, aki szól bennetek illetve általatok.
Amit néktek titkon mondok, azt mind hozzátok nyilvánosságra. Amit pedig a fületekbe súgva (szellemileg) hallotok, azt is mind fennszóval hirdessétek.
Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, mert a lelket meg nem ölhetik.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos szívű vagyok, és ti is nyugalmat fogtok találni a lelketeknek.
Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerszik meg a fa. (Vagy jó tulajdonságokat hoztok elő magatokból vagy pedig rosszakat. Erről ismerszik ugyanis meg, hogy ki is a jó, és ki is a gonosz ember.)
Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy.
Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd a felebarátodat, mint tenmagadat.
Adjátok meg a földi hatalmaknak, ami őket megilleti, de Istennek is legalább ugyanolyan szinten adjátok meg, ami Neki jár.
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből.” (első nagy parancsolat) Teljes erőnkből szeretni pedig az Urat azt jelenti, hogy Istent mind a tiszta értelmünkkel (szellemi „szívünkkel”), mind az értelmes szellemi tudatunkkal (lelkünkkel), mind pedig az agyunk jelképezte anyagi elménkkel (tárgyi tudatunk és tárgyi értelmünk együttesével, azaz az eszünkkel) szeretnünk kell tudnunk.
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (második nagy parancsolat) A második legfőbb parancsolat lényegében pedig az, hogy az embertársainkat éppen olyan erővel kell tudnunk szeretnünk, mint önmagunkat. A lényegével, vagyis az értelmes szellemi tudati „szikrájával” (a lelkével) ugyanis minden ember magával Istennel egyazon minőség. A tiszta és teljes egyéni lélek lényegében tehát Isten lelki egészének a része avagy a „tagja”, mely miénkével is egyazon minőséget kellene tehát mindig elsősorban minden embertársunkban egyaránt szeretnünk, nem pedig helyette a múlandóságánál fogva is csak másodlagos fontosságú tárgyi (testi) magunkat, illetve a többi embertársunk miénkhez hasonló tárgyi (testi) mivoltát, amit valójában a félrevezetőink neveltek belénk.
Ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyekben van.
Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus.
Aki pedig közületek a legnagyobb (lélek) akar lenni, az Isten után legyen mindnyájatoknak is a legalázatosabb szolgája.
Legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő majd el az embernek Fia. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljön.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy Istenkísértésbe ne esetek, mert ugyan lehet, hogy a lelketek már kész, viszont a testetek (testtudatotok) a megmaradó erőtlensége miatt még elkövetheti ezt a súlyos hibát. (Isten-kísértésnek az minősül, amikor mi szabunk feltételeket Istennek, vagyis amikor mi akarjuk arra kötelezni az Istent, hogy valamit kötelességszerűen, vagy ne adj’ Isten a parancsunkra tegyen meg a személyünk illetve csoportosulásunk érdekében. Az Isten-kísértés tulajdonképpen tehát Isten hatalmi megnyilvánulásának a kiprovokálása, de ugyanígy Isten-kísértésnek bizonyul a mennyei jel követelése is. Istennel szemben kényszerítőleg tehát soha senkinek nem lehetne fellépnie. Még tehát csak feltételesen sem, mert az a tulajdon vesztét inkább okozhatja, mintsem az általa elvártakat eredményezheti.)
Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú, és Szent Lélek nevek lényegi jelentésének megismertetésével és megértetésével. Az „Atya” a legfelsőbb teremtő Értelem és Szeretet, a „Szent Lélek” az Isten ezen legfelsőbb és legtisztább Értelmétől értelmes, és szintén legtisztább és szerető Szellemi Tudata, a „Fiú” avagy „kézműves Fiú”, pedig Isten leghatalmasabb Teremtő Ereje, mely előbbiekkel egyazon tisztaságú mivolt (lényeg) szintén bír Isten szerető tulajdonságával. Ez az igazi szentháromság tehát, mely valójában tehát isteni „hármasságot”, mintsem „háromságot”, viszont úgy is értelmezhetünk, hogy az Atya a legfelsőbb Teremtő Hatalmat, a Fiú a teremtés gondolatát, illetve bizonyos értelemben magát a Teremtést is, a Szent Lélek pedig a „tudat-anyag” révén megnyilvánult Létezést illetve Életet személyesíti meg, minden bizonnyal a könnyebb megérthetés kedvéért. Isten változatlanul egy személy tehát, aki szám szerint (de csak szám szerint!) egyazon a három lényegi erejével avagy minőségével, melyek tehát egyben a leglényegesebb tulajdonságai illetve képességei is. Mindig is egy Úr, egyetlen legfelsőbb Úr, egyetlen személyes Isten van tehát, és nem pedig három. (Nincsen, és tehát soha nem is volt három egymástól különálló, vagy három egymástól akár csak látszatra is, de elkülönült személyből álló Egy-Isten!)

Tanítsátok meg az embertársaitoknak, hogy mindazokat kivétel nélkül tartsák (őrizzék) és cselekedjék is meg, amiket én parancsoltam nektek, és akkor én veletek vagyok minden napon, egészen a világ végezetéig.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Granulation drum discouraging triple-antigen lessened hypoglycemia.

(xemeaoyitu, 2019.02.24 14:32)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/