Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JÉZUS PARANCSOLATAI, SUGALLMAZÁSAI (Lukács)

2008.12.27
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
Szeressétek az ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek.
Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
Aki egyik arcodat megüti, fordítsd neki oda a másikat is, és attól, aki a felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se.
Mindenkinek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki jogtalanul elveszi a tiédet, ne kérd vissza azt.
Amiképpen akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazon módon cselekedjetek azokkal.
Bármitek is van, ha azt kölcsön kérik tőletek, adjátok oda, érte cserébe semmit sem elvárván, és meglátjátok, hogy nagy jutalmatok lesz miatta: a magasságos Istennek a fiai lesztek.
Legyetek irgalmasok, mint ahogyan a ti Atyátok is irgalmas.
Ne ítéljétek meg egymást, és akkor ti magatok sem lesztek megítélve a társaitok által.
Ne minősítsétek a másik embert kárhozatra valónak, és akkor ti sem lesztek mások által kárhoztatva.
Mindenkinek megbocsássatok, mert akkor nektek is mindenki meg fogja bocsátani az ellene elkövetett vétkeiteket.
Adjatok, önzetlenül, minden ellentételezés nélkül adjatok oda mindeneteket a rászoruló embertársaitoknak, és akkor, ha ti lesztek hasonló szükségben, nektek is minden bőséggel meg fog adatni.
Egy tanítvány sem feljebbvaló az ő mesterénél. Amikor viszont a tanítvány tökéletessé válik, akkor mind olyan lesz, mint amilyen a mestere. (A tanítvány tehát soha nem lehet feljebbvaló az ő mesterénél, a tökéletessége azonban hasonló lehet a mestere tökéletességéhez.)
Képmutató ember, előbb vedd ki a gerendát a tulajdon szemedből, és mindig csak azután gondolj arra, hogy akár csak egy szálkát is kivegyél a felebarátod szeméből. (Az embernek legelőször is a saját maga tudatából kell kiutasítania minden benne már-már erős oszlopot vagy tartógerendát alkotó negatívumot, vagyis minden gonoszságot, minden rossz tulajdonságot, mert csak azzal nyílik meg a lehetősége arra, hogy mások tudatából pusztán csak a maga példájával is akár csak egyetlen rossz tulajdonságot is kiutasítson, azaz kivessen. Mindig tehát csak a maga már tiszta tudja a még nem tisztát, vagy a még nem egészen tisztát tisztára mosni.)
Ne mondjátok nekem azt, hogy Uram,Uram, ha egyáltalán nem művelitek azt, amit én nektek mondok. (Ha ugyanis kivétel nélkül nem cselekszitek meg minden szavamat, akkor az urazásotoknak nincsen semmi de semmi helyes azaz igaz értelme.)
Prédikáljátok az Isten országát, és betegeket (beteg lelkeket) gyógyítsatok. A prédikáló utatokra azonban semmit ne vigyetek magatokkal. Se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se két ruhátok ne legyen. Menjetek, mint bárányok a farkasok közé, békességet hirdessetek, és mondjátok, hogy elközelgett hozzátok az Isten országa. Annak azonban ne örüljetek, hogy a lelkek fölött hatalmatok van, hanem inkább annak örüljetek, hogy a ti lelki neveitek már ismertek a mennyben.
Ha valaki én utánam akar jönni (a lelki valóságba), az tagadja meg a jelenlegi testi magát, vagyis a lelki önvalóját helyezze elébe a testi önvalójának. A testi önvalóját minden nap tehát mintegy súlyos keresztfaként hordozza a hátán a lelki önvalója, azaz utasítsa végérvényesen maga mögé, bármennyire is terheli az őt.
Ne tiltsátok, ne ítéljétek el azokat az embereket, akik a nevemben és hozzám hasonlóan szabadítják meg a rossz tulajdonságaiktól az embertársaikat még akkor sem, ha azok nem a mi ugyanezen célból alakult gyülekezetünk gyakorlatát követik, mert azok soha nem ellenünk, hanem maguk is mellettünk vannak.
Így imádkozzatok: „Mi Atyánk….”
Kérjetek, és megadatik néktek minden isteni igazság. Keressetek, és mindig újabbnál újabb isteni igazságokat fogtok találni. Zörgessetek Isten általatok megismert igazságával (fennhangon mondjátok vissza Istennek a magáról és országáról szóló igazságait, azaz élő szavakban mondjátok el azokat minél több embertársatoknak, illetve akár más módon is, de mindenképpen juttassátok el azokat hozzájuk), és meg fog előtettek (is) nyílni az Isten lelki valóságába nyíló ajtó.
Gyűjtsétek velem (általam) illetve a példámra az Istenről szóló, minden körülmények között és minden időben is helytálló igazságokat (igaz beszédeket), mert aki nem így tesz, az még mindig csak tékozolja, vagyis inkább csak felületesen nézegeti, majd pedig el is veti magától ezeket a pedig mindennél fontosabb értékeket. Ti is ezeket a bennetek is belül meglévő értékeket adjátok alamizsnául (létfontosságú eledelül) az embertársaitoknak, és meg fogjátok látni, hogy mindenki és minden tiszta lesz. Ne hagyjátok azonban hátra az Isten mindennél és mindenkinél fontosabb szeretetét se.
Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás, a képmutatásból történő istenimádat, mely csak a révén szerezhető anyagi előnyök, érzéki élvezetek, jólét, kényelem, illetve biztonság miatt van. Emiatt titkolódznak, emiatt rejtélyeskednek ők, pedig nincs olyan elrejtett dolog, mely előbb vagy utóbb napvilágra ne kerülne, és olyan titok se, amely ki nem tudódna. Éppen ezért, amit az ilyen emberek titkon sugdolóznak egymás közt, azok mind fel fognak fedetni, és mindenki számára nyilvánosak lesznek.
Ne féljetek azoktól az emberektől, akik a testeteket megölik, mert azzal csak azt érhetik el, hogy többé már semmiben sem árthatnak nektek. Inkább féljetek tehát attól, akinek a testetek megölése után arra is hatalma van, hogy vele együtt a lelketeket is az örök elmúlás sírgödrébe vesse.
Tegyetek hittel vallást énrólam az emberek előtt, és akkor én is vallást teszek erről az Isten angyalai előtt. Aki ugyanis megtagad engem az emberek előtt, azt az Isten angyalai is meg fogják tagadni, vagyis továbbra is el fogják utasítani az Isten országa határától, melynek ők az őrzői.
Távoztassátok el magatoktól a telhetetlenséget, mert nem az anyagi vagyonban való bővelkedésből van az ember élete, hanem az Isten lelki gazdagságából. Ne aggodalmaskodjatok tehát a ti életetek felől, a ti testetek felől, de afelől se, hogy mit egyetek, mibe öltözködjetek. Az élet ugyanis jóval többet ér bármiféle eledelnél, de a lélek számára öltözékül szolgáló testnél is, mert a testet az élettel lényegében egyazon lélek teszi még csak hozzá hasonlóan élővé is. Ti se kételkedjetek tehát ebben, mert ennek ellenkezőjét csak az istentelen emberek tartják igaznak. Nektek éppen ezért csak az a dolgotok, hogy keressétek az Isten országát, és Istentől a ti testi életetekhez is minden meg fog adatni, mint ahogyan ez az ég madarainak illetve a mezők liliomainak is ingyen megadatik.
Legyetek készek, gyógyuljatok ki a lelki egészségtelenségetekből, tisztítsátok meg belülről magatokat, mert nem tudhatjátok, hogy mikor és mely órában fogok hozzátok ismét eljönni.
Igyekezzetek Isten országába bemenni az isteni elveknek minden szélsőségnek magatoktól való elutasítása mellett történő maradéktalan betartása képezte szoros kapun, mert mondom nektek, hogy ezen a kapun keresztül (ezen a módon) sokan igyekeznek oda bemenni, de közülük csak kevesen mehetnek be. Az ajtózárás után pedig azok, akik hamisságot cselekedtek (akik tehát nem tartották be mindenben az Isten és az én parancsolataimat), meg se próbáljanak rám hivatkozni, mert azokat én még csak meg sem fogom ismerni, nem hogy egy szót is szólnék az angyaloknak a beengedésük érdekében.
Ne magasztaljátok tehát fel magatokat, ne dicsőítsétek magatokat és egymást, mert ezért a tetteitekért csak megaláztatva lesztek, vagyis még a jelenlegi alantas helyzeteteknél is alább lesztek helyeztetve az Isten által.  
Gyűlöld meg, vagyis utasítsd Isten mögé az apádat, anyádat, feleségedet, férjedet, gyermekeidet, és testvéreidet, sőt még a tulajdon lelkedet is, ha valóban hozzám akarsz jönni. Enélkül azonban még csak a tanítványom sem lehetsz. Ha pedig valaki nem utasítja a lelki önvalója mögé a testi mivoltát, vagyis ha valaki nem a hátán hordozza az ő képletes keresztjét, akkor az sem lehet az én tanítványom, mint ahogyan az sem, aki végleg meg nem válik az agyagi javaihoz való minden ragaszkodásától.
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, vagyis az anyagimádók, a testi maguk illetve a másik testi emberek imádói közül fordítsatok vissza többeket is Istenhez, hogy amikor testileg meghaltok, már benneteket is az örök hajlékokba fogadjanak be.
Nem szolgálhattok azonban az Istennel egyben a mammonnak is, mert ami a mammon fiai számára magasztos, az az Isten előtt mind utálatos (magától elutasítandó, magától távol távoltartandó).
A viselkedésetekkel ne botránkoztassatok meg senkit sem, különösen a nálatoknál kisebbeket ne, hanem őrizzétek meg magatokat minden botránkozástól és botránkoztatástól. Ha tehát a te atyádfia mást késztet botránkoztatásra, vagy maga viselkedik botrányos módon, akkor a vétke miatt fedd meg őt, tudasd vele a hibázását, és ha hallgat rád és megbánja a tettét, akkor pedig bocsáss is meg neki.
Azon a napon, amikor majd felvillanó villámlás fényeként jelenek meg, aki ébren lesz, ne azonosuljon a testével, és semmiképpen ne akarja a teste tagjait menteni. Aki pedig az álom mezején tartózkodik, az ne forduljon hátra, és ne igyekezzen vissza a tárgyi valóságba, mert akkor az abban is fog maradni. (Emlékezzetek Lót feleségére!) Ha tehát valaki minél jobban igyekszik a testi életét megmenteni, az annál inkább el fogja vele együtt az életét igazán jelentő lelkét is veszíteni, mintsem megelevenítené azt, vagyis újra örökké élővé tenné.
Vigyázzatok, mert soha nem azok lesznek megigazulva, akik folyton dicsérik magukat, hogy ők nem olyanok, mint a szemük láttára vétkezők. Azok lesznek ugyanis megigazulva, akik egészen a megváltásuk pillanatáig vétkezőnek tartják magukat, és ezért szüntelenül az Istenhez könyörögnek irgalomért.
Fogadjátok be a tudatotokba az Isten országát igaz valóságként, mint ahogyan a gyermekek fogadják be oda a „gyönyörűséges meseországot”, mert különben semmiképpen sem fogtok abba bemenni.
Adjátok meg a földi hatalmaknak, ami őket megilleti, de Istennek is adjátok meg azt, ami őt illeti meg.
Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól (a Szentírást értelmező „tudós”, az írás isteni értelmezéséről még tehát csak okoskodó, feltételezgető, és nem pedig biztosan „tudó” emberektől), akik hosszú köntösökben (lepelben) akarnak járni, és szeretik, ha az emberek mindenhol előre köszöngetnek nekik, és ugyanakkor szeretik az összejöveteleken, ünnepeken és lakomákon az elöl ülést, a fő helyeket is. Ezek az emberek ugyanis azok, akik az özvegyek és a többi emberek minden nekik adományozott vagyonát többségében a maguk kényelmére költik el, amiért is súlyosabb isteni ítélet alá fognak majd esni.
Ne menjetek azonban azok után se, akik hamisan azt mondják, hogy ők már én vagyok, azaz, hogy ők lélekben már azonosak velem, és hogy ezért ők már azt is tudják, hogy mikor is következik be az újabb eljövetelem ideje. Ők ugyanis mindkettőben csak hitegetnek benneteket, hogy mindig elsősorban őket kövessétek mindenben, és ne pedig az Igaz Istent és engemet.
Ti, hozzám hűek viszont csak akkor nézzetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, amikor az űr magasságában megláttok engemet eljönni hatalommal egy mindent beborító felhő tengelyét képező, szikrázva ragyogó fényoszlop közepében (lényegében azonban egy hatalmas fénykereszt „szívében”), mert akkor közelgett igazán el a ti váltságotok. Előtte azonban Jeruzsálem meg fog tapodtatni az istentelen emberek hadától, mígnem azzal be is fog telni az istentelenek ideje. Ugyanakkor pedig jelek is lesznek a napban, a holdban, és maguk a csillagmozgások is jelek lesznek, mire az istentelen emberek szorongani, aggódni kezdenek a kétségessé váló életben maradásuk miatt. Amikor pedig a csillagközi térség, mint egy habot tajtékozó, hullámzó tenger, már zúgó hangot is fog kiadni magából, az emberek nagy része meg fog halni a félelmében, és azok várása miatt, ami ennek következtében a földkerekségre vár. Akkor ugyanis már magukon is érezni fogják, hogy valójában az egek erői kezdtek iszonyatosan nagy rengésbe, és hogy a rettenetes látvány és az egész Földre áttevődő rendkívül erős rengés illetve rezgés már annak következménye.
Vigyázzatok ezért magatokra, legyetek készek, legyetek mindig tiszták. Már tehát soha ne nehezedjék meg, ne legyen piszokfoltoktól terhelt a ti lelketek dorbézolás, részegség, és az élet gondjai miatt, hogy nehogy váratlanul jöjjön reátok az Isten haragjának eme napja, amennyiben az Isten akaratának megfelelően mégiscsak ez következne be.
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.